Privacyverklaring Praktijk Harmonique        
Inleiding:
Deze verklaring is van toepassing op alle door Praktijk Harmonique geleverde diensten.
Praktijk Harmonique, gevestigd op de Ploeglaan 6, 3755 HT in Eemnes en op de Schelvisstraat 14, 1317 JT in Almere, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Harmonique verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Praktijk Harmonique van u nodig kan heeft of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door Praktijk Harmonique in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:
Voorletters en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Bedrijfsnaam
Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
Telefoonnummer (mobiel of vast)
E-mailadres
Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Verwerkt Praktijk Harmonique ook bijzondere persoonsgegevens?
Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid of een strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras. Praktijk Harmonique verwerkt geen  bijzondere persoonsgegevens

Waarom we gegevens nodig hebben
Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Praktijk Harmonique, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:
 
• U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen   
   voeren.
• U te informeren over wijzigingen van onze werkzaamheden. 
• Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Praktijk Harmonique. Bijvoorbeeld om u via onze nieuwsbrief te informeren over een nieuwe activiteit van Praktijk Harmonique. Wilt u niet benaderd worden via onze nieuwsbrief, dan kunt u dit aangeven in de nieuwsbrief door onderaan op ‘uitschrijven’ te klikken.
Praktijk Harmonique verwerkt de volgende bijzondere en/of  gevoelige persoonsgegevens van jou: -Relevante informatie over jouw gezondheid die  van toepassing is voor jouw herstel tijdens de behandelingen en  welke enkel door jou zelf aan ons verstrekt is. Het gaat hierbij om informatie waarvoor  je zelf uitdrukkelijk toestemming geeft voor het gebruik in de behandelingen. 
Wij kunnen uw gegevens enkel voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, als er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat.
 
Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is Praktijk Harmonique gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behoudt Praktijk Harmonique zich het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

Hoe lang we gegevens bewaren
Praktijk Harmonique zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Persoonsgegevens, worden 7 jaar bewaard volgens de wettelijke bewaarplicht  van d belastingdienst.  Bijzondere of gevoelige  persoonsgegevens worden 7 jaar bewaard na het beëindigen van  de laatste behandeling,  zodat bij evt. vervolg behandelingen binnen 7 jaar, deze snel en effectief kunnen worden opgepakt. Na de  termijn  van 7 jaar is de  verwachting dat het leven van de client dusdanig is veranderd dat de informatie niet  meer up-to-date zal zijn. 
Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden
Praktijk Harmonique verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

In kaart brengen websitebezoek (openbare gedeelte)

Praktijk Harmonique gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze websites wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de websites en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw, bij ons bekende, persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar praktijkharmonique@gmail.com

Beveiliging
Praktijk Harmonique hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Praktijk Harmonique heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Praktijk Harmonique toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval Praktijk Harmonique gebruik maakt van de diensten van derden, zal Praktijk Harmonique in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Uw privacy rechten
Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zal Praktijk Harmonique u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via praktijkharmonique@gmail.com

Vragen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen, via praktijkharmonique@gmail.com
Dit privacy statement is opgesteld in mei 2018